LITERATURA - Receznje

Radek Rak "Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli"

październik 21, 2020
To jest książka...nieoczywista. I wzbudza przeróżne emocje.Początek otulił mnie, był plastrem na moje udręczone serce, nie wężowe, a szkoda, bo jak się okazuje, daje pewne możliwości. Moje raczej żmijowate, taka dygresja.
Informator

Koncert z okazji XX Dnia Papieskiego - Zespół Regionalny Istebna

październik 12, 2020
Niedzielny wieczór w istebniańskim kościele mogliśmy wysłuchać koncertu ZespołuRegionalnego Istebna, a dla tych z Was, którzy z wiadomych powodów nie mogli w nim uczestniczyć, mamy nagranie z koncertu. Przypomnijmy tylko, że koncert odbył się w ramach pbchodów XX Dnia Papieskiego.…
Informator

Geniusz

wrzesień 20, 2020
Wieczór filmowy
Kalendarium

Korona Himalajów Jerzego Kukuczki

wrzesień 18, 2020
18 września 1987 r. Jerzy Kukuczka, jako drugi człowiek na świecie po Reinholdzie Messnerze, zdobył Koronę Himalajów.
Informator

Zanim zobaczysz na żywo

wrzesień 16, 2020
Yellowstone - zabójcze piękno?
Informator

Zanim zobaczysz na żywo

wrzesień 14, 2020
Wiadukt Glenfinnan - wiadukt Harrego Pottera.
LITERATURA - Receznje

Linda Polman "Laleczki skazańców. Życie z karą śmierci"

wrzesień 10, 2020
Aż dziwne, że w takiej właściwie małej książeczce, skromnej, udało się zmieścić tak wiele. Kapitalnie autorka podeszła do tematu. O owych laleczkach, czyli w większości Europejkach, które korespondują, pomagają czy też wychodzą za mąż za skazańców z cel śmierci w…
Informator

Zanim zobaczysz na żywo

wrzesień 09, 2020
Dziś zapraszamy w okolice wodospadu Horsetail "koński ogon" w Parku Narodowym Yosemite.
Informator

Pomnik anonimowego wspinacza

wrzesień 07, 2020
Góry - słowo-klucz, otwierające naszą pamięć i wyobraźnię na urwiste granie, zapierające dech w piersiach widoki, szczyty osnute mgłą.... piękno zawarte w kamieniu.

Regulamin

REGULAMIN 

 

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w akcji pt. „KULTYWATOR” (dalej „Akcja”).

 2. Organizatorem Akcji jest Fundacja Partnerstwo i Rozwój z siedzibą w Istebnej, adres: Istebna 739, 43-470 Istebna, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000782317 (REGON: 383121304, NIP: 5482724488) (dalej „Organizator”).

 3. Akcja odbywa się w okresie od dnia 07.07.2019 r. do czasu realizacji celu, o którym mowa w § 1 ust. 4 poniżej.

 4. Celem akcji jest zwiększenie uczestnictwa Polaków w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych , poprzez przygotowanie 3 egzemplarzy rękopisu książki „Pan Tadeusz” autorstwa A. Mickiewicza przez osoby związane z kulturą oraz inne osoby powszechnie znane, a następnie sprzedaż egzemplarzy w drodze publicznej aukcji. Dochód ze sprzedaży, o której mowa w zdaniu poprzednim, przeznaczony zostanie na działalność statutową Organizatora w szczególności zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji.

 5. Przystąpienie do Akcji jest dobrowolne i oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik Akcji akceptuje w szczególności, że z tytułu uczestnictwa w Akcji nie otrzyma żadnej korzyści majątkowej.

 

§ 2

 1. Uczestnikiem Akcji może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnictwo w Akcji wymaga każdorazowo zaproszenia przez Organizatora.

 2. Udział w Akcji wymaga zgłoszenia Organizatorowi, w formie wskazanej przez Organizatora, przy czym elementem zgłoszenia jest przesłanie Organizatorowi (na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem formularza: http://radioistebna.pl/kontakt ) zdjęcia Uczestnika z książką „Pan Tadeusz”a w przypadku braku książmi można wydrukować okładkę (poniżej) i zrobić zdjęcie z okładką. Zdjęcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie miało następujące parametry: Uczestnik musi być wyraźnie widoczny na zdjęciu - przynajmniej od pasa w górę i trzymać w/w książkę z wyraźnie widocznym tytułem .

 3. Organizator może ponadto wskazać inną formę zgłoszenia uczestnictwa w Akcji.

 4. Zgłoszenia udziału w Akcji będą przyjmowane w czasie trwania Akcji.

 5. Zgłoszenie wymaga każdorazowo akceptacji Organizatora, przy czym Organizator jest uprawniony do nieudzielenia tej akceptacji bez podania przyczyn.

 6. Po dokonaniu akceptacji uczestnictwa przez Organizatora, Organizator jest uprawniony do informowania o fakcie uczestnictwa Uczestnika w Akcji, a także na wykorzystanie wizerunku Uczestnika w ramach prowadzenia promocji Akcji lub promocji działalności Organizatora, w tym również do publikacji zdjęcia, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, na co Uczestnik wyraża zgodę. W szczególności Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęcia, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, na stronie internetowej Akcji lub na stronie internetowej Organizatora.

 

§ 3

 1. Udział w Akcji polega na własnoręcznym sporządzeniu przez każdego Uczestnika trzech egzemplarzy wskazanego przez Organizatora fragmentu książki „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza oraz przekazanie ich Organizatorowi.

 2. Po akceptacji udziału w Akcji przez Organizatora, Organizator wyda Uczestnikowi odpowiednie arkusze papieru oraz wskaże odpowiedni fragment książki „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza do przepisania.

 3. Uczestnik zobowiązuje się własnoręcznie i według przekazanej przez Organizatora instrukcji, przepisać wskazany przez organizatora fragment książki na udostępnionych przez Organizatora arkuszach papieru, a następnie przesłać tak przygotowane strony Organizatorowi. Czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim Uczestnik zobowiązuje się wykonać w terminie sześciu miesięcy od daty otrzymania od Organizatora materiałów i informacji, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu.

 4. Uczestnik zobowiązuje się do przepisania dokładnie i wyłącznie fragmentu książki, wskazanego przez Organizatora.

 5. W przypadku ewentualnych błędów lub braków w przepisanych stronach książki, Uczestnik zobowiązany jest do dokonania stosownych korekt według wskazania Organizatora.

 

§ 4

 1. Organizator dokonuje zebrania wszystkich sporządzonych przez Uczestników stron książki, a następnie przygotowania gotowych egzemplarzy ręcznie napisanych książek (zwanych dalej „Manuskryptem”). Organizator przygotuje egzemplarze Manuskryptu z chwilą zebrania wszystkich przygotowanych przez Uczestników stron. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych stron w przypadku nadesłania więcej niz jedenego egzemplarza tego samego fragmentu.

 2. Z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej, Organizator dokonuje sprzedaży w drodze aukcji lub w inny wybrany przez siebie sposób jednego lub, według własnego wyboru, większej ilości egzemplarzy Manuskryptu, przy czym Organizator dowolnie wyznaczy termin i cenę sprzedaży. Organizator poinformuje Uczestników o przygotowaniu egzemplarzy Manuskryptu, a także o fakcie ich sprzedaży. Organizator ma prawo dowolnego rozporządzania drugim lub każdym kolejnym egzemplarzem Manuskryptu.

 3. Wszelki dochód uzyskany ze sprzedaży egzemplarzy Manuskryptu przeznaczony jest na cel Akcji, o który mowa w § 1 ust. 4 zd. 2 Regulaminu.

 4. Wydanie przez Uczestnika własnoręcznie przygotowanych stron książki, stosownie do postanowień § 3 Regulaminu, stanowi nieodpłatne przeniesienie własności rzeczy na Organizatora pod tytułem darnym, przy czym Uczestnik poleca Organizatorowi przeznaczenie tych rzeczy na potrzeby zrealizowania celów Akcji, o których mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu.

 5. W przypadku braku zebrania niezbędnej ilości tron, w celu przygotowania Manuskryptu, w terminie jednego roku od daty rozpoczęcia Akcji, Organizator ma prawo zakończyć Akcję. W wypadku, o którym mowa w daniu poprzednim, Organizator zachowuje prawo własności otrzymanych od Uczestników stron.

 6. Organizator jest także uprawiony do sprzedaży pojedynczych, przygotowanych przez Uczestników stron książki.

 

§ 5

 1. Uczestnik oświadcza, że jest twórcą zdjęcia, o którym mowa w § 2 ust. 2 oraz przesyłanych Organizatorowi odręcznie sporządzonych stron książki, o których mowa w § 3 ust. 1 (dalej łącznie jako „Materiały”), lub pozyskał majątkowe prawa autorskie do danego Materiału, przynajmniej w zakresie wskazanym w ust. 2 poniżej (lub licencję z prawem jej przeniesienia na Organizatora lub udzielenia sublicencji Organizatorowi, przynajmniej w zakresie wskazanym w ust. 2). Jeżeli w treści Materiałów utrwalony został wizerunek innych osób, niż Uczestnik, oświadcza on ponadto, że osoby te wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunków.

 2. Z momentem przesłania Materiałów Organizatorowi, w zakresie w jakim Materiały te stanowią utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej pod względem czasowym i terytorialnym, z prawem udzielania sublicencji, na wykorzystywanie Materiałów na wszelkich polach eksploatacji znanych w momencie dokonania Zgłoszenia, w szczególności polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy Prawo autorskie, a to zwłaszcza w zakresie:

  1. utrwalania dowolną techniką na dowolnym nośniku;

  2. zwielokrotniania dowolną techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową w tym DVD, VCD, CD-ROM, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  3. publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania, włącznie z miejscami dostępnymi za opłatą wstępu, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

  4. obrotu w kraju i za granicą, na dowolnych nośnikach, w tym przy użyciu Internetu iinnych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;

  5. użyczania, najmu lub wymiany nośników, lub form, na których i w których Materiały utrwalono;

  6. nadawania w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej, bezprzewodowej jakąkolwiek techniką - niezależnie od systemu, standardu i formatu przez stację naziemną, nadawanie kablowe i za pośrednictwem satelity;

  7. wprowadzenia do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów i ich wykorzystywanie na stronach internetowych, w utworach multimedialnych, w serwisach interaktywnych, udostępnianym za pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu danych, w tym sieci telekomunikacyjnych, informatycznych i bezprzewodowych;

  8. wykorzystanie do celów promocyjnych i reklamy.

 3. Z momentem wydania Materiałów Organizatorowi, Organizator nabywa bez jakichkolwiek ograniczeń prawo wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Materiałów.

 4. Z momentem wydania Materiałów Organizatorowi, Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania uprawnień osobistych twórcy w zakresie rozpowszechniania Materiałów bez wskazywania imienia i nazwiska lub pseudonimu ich twórcy (lub wskazywania tylko imienia) oraz dokonywania opracowań Materiałów w postaci utworów zależnych, a także upoważniania do tego innych osób.

 5. Z momentem wydania Materiałów Organizatorowi, Uczestnik zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie jego wizerunku w ramach Materiałów, a także w ramach ich opracowań oraz utworów zależnych, na wszelkich polach znanych eksploatacji, a w szczególności w zakresie pól wymienionych w ust. 2 powyżej.

 

§ 6

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Uczestnicy mogą skontaktować się z Organizatorem również poprzez wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">biuro(małpa)radioistebna.pl.

 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Akcji.

 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników stanowi wyrażona przez Uczestników zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 4. Zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora jest dobrowolna i Uczestnicy nie są zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem uczestnictwa w Akcji - co wobec braku zgody nie jest możliwe.

 5. Odbiorcą danych osobowych jest wyłącznie Organizator, a dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Organizatora.

 6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Organizatorowi żądania ich usunięcia - co Uczestnicy mogą uczynić listownie na adres siedziby Organizatora, w formie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">biuro(małpa)radioistebna.pl.

 7. Uczestnicy mają prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych ich dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.

 8. Uczestnicy mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) – co jednak uniemożliwi kontynuację ich uczestnictwa w Akcji. Uprawnienie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie dotyczy imienia i nazwiska, stanowiącego podpis Uczestnika na przygotowanych własnoręcznie stronach książki.

 9. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

§ 7

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia, czasowego zawieszenia lub przedterminowego zakończenia Akcji. W wypadku, o którym mowa w daniu poprzednim, Organizator zachowuje prawo własności otrzymanych od Uczestników stron.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Akcji. Ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu publikowane będą na stronie internetowej Akcji oraz obowiązywać będą od daty publikacji.

 4. Przystąpienie do Akcji, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.

 

 

aa32f2da49499d2e4f2b73effded

Więcej w tej kategorii: « Zgłoszenie